Algemene Voorwaarden
1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Care For Seats zijn bij
uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene
Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in
dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken,
in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Waarbij ( bij
opzegging overeenkomst ) u een dervingsbedrag van € 50,00 euro exclusief btw
zegge vijftig euro exclusief btw verschuldigd bent en dit onverminderd zonder
tussenkomst van derden aanvaardt wordt.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere
overeenkomsten ten behoeve van Care For Seats worden bedongen, worden evenzeer
bedongen ten behoeve van door Care For Seats ingeschakelde tussenpersonen en
andere derden.
2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door
Care For Seats wij zijn gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden
aan de levering te verbinden, tenzij Care For Seats uitdrukkelijk anders bepaald. Indien
een bestelling niet wordt geaccepteerd, delen wij u dit mee binnen vijf (5) werkdagen na
ontvangst van de bestelling.
3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Care For Seats zijn vrijblijvend en Care For Seats behoudt zich
uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat
op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in (euro's) (exclusief] BTW en (exclusief) eventuele
verzendkosten
4. Retourzendingen
4.1 U bent verplicht te controleren of de artikelen voldoen aan de bestelling. Indien
dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 5 werkdagen melden per e-mail aan Care For Seats
onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail, en
een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Care For Seats zal het
artikel vervangen/ herstellen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond
dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
4.2 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel dat niet voldoet aan de bestelling dan
behoudt Care For Seats zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw
exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren minus de gemaakte kosten die
betrekking hebben op de producten die verwerkt zijn.
4.3 Indien u klachten heeft over de geleverde goederen neem dan de volgende
maatregelen:
• Stuur een e-mail naar m.ozdemir@careforseats.nl LET OP: Vermeld in het onderwerp van
uw e-mail het ordernummer of het factuurnummer, duidelijk omschreven wat uw
klachten zijn met een duidelijke foto van de eventuele schade danwel klacht.
5. Betalingen
5.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie 50% vooraf bij
akkoord offerte en 50% bij levering van de goederen indien het leveringen binnen
Nederland betreft, indien het leveringen buiten Nederland betreft, is het 50% vooraf
en 50% direct bij levering van de goederen tenzij anders schriftelijk overeen is
gekomen.
5.2 Indien het goederen betreft die verzonden en geretouneerd worden. Dient het
volledige bedrag vooraf voldaan te worden.
5.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had
moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van
1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande
bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Care For Seats bent u een
bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en
indien Care For Seats haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de
incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het
openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Care For Seats om in
plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te
vorderen.
5.4 Indien u met enige betaling in gebreken bent, is Care For Seats gerechtigd (de
uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende
overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
5.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode
tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te
annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na
mededeling van de prijsverhoging door Care For Seats.
6. Levering
6.1 De door Care For Seats opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding
van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het
recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de
overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan
worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd
de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat
noodzakelijk is.
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de
producten gereed zijn.
7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op
grond van enige overeenkomst aan Care For Seats verschuldigd bent, heeft voldaan.
Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op
u over.
8. Reclames en aansprakelijkheid
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de
overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Care For Seats
daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering,
althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd
op de hoogte.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden,
heeft Care For Seats de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan
te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde minus de inkoop
kosten van de producten daarvan te restitueren.
9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van
gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander
communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Care For Seats (dan wel door Klant
ingeschakelde derden), is Care For Seats niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake
mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Care For Seats.
9.2 De administratie van Care For Seats geldt als volledig bewijs van het bestaan, de
inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele
gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit
dat het bewijs niet betrouwbaar is.
10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Care For Seats in
geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling
op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Care For Seats
gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Care For Seats
kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch
krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar
rekening komt.
11. Meerwerk
Onder meerwerk wordt verstaan, al de betreffende werkzaamheden en materialen die
niet in de offerte opgemaakt zijn.
11.1 Care For Seats behoud zich het recht om bedragen onder € 100,00 euro zegge
honderd euro zonder tussenkomst en overleg toe te mogen passen indien dit
noodzakelijk geacht wordt.
11.2 Bedragen die hoger uitvallen dan die in 11.1 omschreven zijn zullen ofwel
schriftelijk of wel telefonisch contact over opgenomen worden waarbij uiteindelijk
schriftelijk akkoord door klant verlangd wordt.
12. Garantie
Onder garantie wordt verstaan het recht dat u heeft op herstel van de gerepareerde
danwel vernieuwde goederen waarvoor u Care For Seats heeft ingeschakeld en die
betrekking hebben op de door Care For Seats gemaakte offerte danwel factuur.
12.1 Op al onze producten geldt een garantie van 1 jaar na factuurdatum.
12.2 de garantie komt acuut te vervallen indien klant werkzaamheden zonder
tussenkomst en vooraf overleg met Care For Seats laat herstellen bij derden. Ook zal
de garantie komen te vervallen wanneer goederen behandeld worden die buiten de
normale normen voor de gestelde producten valt.
12.3 De beoordeling of u recht heeft op garantie zal bepaald worden door Care For Seats
zonder tussenkomst van derden en is onverminderbaar van kracht deze
uitspraak zal naar alle redelijkheid beoordeeld worden en de uitkomst van het onderzoek
van Care For Seats is bindend.
12.4 Eventuele gevolgschade naar aanleiding van de eventueel door Care For Seats
gerepareerde schade danwel vernieuwing valt niet onder de garantie en is
onverbiddelijk van kracht.
13. Diversen
13.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere
overeenkomst met Care For Seats in strijd mochten zijn met enig toepasselijk
rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden
vervangen door een door Care For Seats vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare
vergelijkbare bepaling.
13.2 Care For Seats is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te
maken van derden.
14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter in Nederland